Wikiverzita
 

ČÁST : 7. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (4)

Čl. 48

Uložení stanov 

 

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

 

​Čl. 49

Přechodná ustanovení


(1)    Funkční období členů předsednictva zvolených přede dnem účinnosti těchto stanov se posuzuje podle dosavadních stanov.
(2)    Dosavadní členové revizní komise se stávají členy kontrolní komise; jejich funkční období se posuzuje podle dosavadních stanov.
(3)    Nestalo-li se tak dříve, ke snížení počtu členů kontrolní komise na počet dle těchto stanov dojde okamžikem zániku členství jejich prvního člena po účinnosti těchto stanov.

 

​Čl. 50

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se dosavadní stanovy APUA schválené dne 4. 11. 2010.

 

Čl. 51

Účinnost


Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 15. 10. 2014, kdy byly schváleny valnou hromadou. 
[1] zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


  Zpět na Stanovy Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena