Wikiverzita
 

ČÁST : 4. JEDNACÍ ŘÁD (16)

​​​HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 28

Jednání orgánů


(1)    Jednání orgánu řídí jeho předseda.
(2)    Orgány jednají na zasedání nebo bez zasedání; valná hromada jedná vždy na zasedání. Požádá-li předsedu alespoň třetina členů orgánu o projednání věci určené předsedou k projednání bez zasedání, na zasedání, projedná se věc na zasedání.

 

​Čl. 29

Zkrácení lhůt


Jedná-li se o věc, která nesnese odkladu, zkrátí předseda orgánu v nezbytné míře lhůty pro svolání zasedání nebo pro odpověď při jednání bez zasedání.​
​​

Čl. 30

Poskytování informací a dokladů


(1)    Vyrozumění o zasedání, program zasedání a podklady, nebo otázky a podklady při jednání bez zasedání, zápis o jednání a jiné dokumenty a informace týkající se činnosti orgánů budou odesílány na adresy schránek elektronické pošty, které členové sdělili písemně APUA jako poslední; platí, že elektronicky bylo doručeno okamžikem odeslání zprávy. Orgán může přijmout rozhodnutí, že dokumenty nebo některé z nich budou členům odesílány v listinné podobě.
(2)    Podklady pro jednání musí být zpracovány tak, aby umožňovaly kvalifikované rozhodnutí ve věcech, které jsou na navrhovaném programu zasedání.

 

​HLAVA II 

ZASEDÁNÍ A JEDNÁNÍ BEZ ZASEDÁNÍ

Čl. 31

Svolávání zasedání


(1)    Zasedání orgánu svolává jeho předseda.
(2)    Požádá-li o to písemně alespoň třetina členů příslušného orgánu nebo kontrolní komise, svolá předseda orgánu zasedání do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost prostřednictvím kanceláře doručena. Neučiní-li tak, může jej na náklady APUA bez zbytečného odkladu svolat žadatel tím pověřený ostatními žadateli v žádosti, který na takto svolaném zasedání plní funkci předsedy; ve vyrozumění o zasedání uvede důvod tohoto postupu.

Čl. 32

Vyrozumění o zasedání


(1)    O zasedání orgánu vyrozumí předseda orgánu jeho členy a kontrolní komisi nejméně 30 dnů přede dnem jednání s uvedením dne, místa, času a navrhovaného programu zasedání. Spolu s tím odešle i potřebné podklady k navrhovanému programu zasedání. V odůvodněných případech mohou být podklady rozdány až při zahájení zasedání.
(2)    V případě odvolání nebo odložení zasedání méně než 3 dny před oznámeným datem zasedání, nahradí APUA individuálním členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady, nejvýše však 1.000,- Kč; kolektivním členům náhrada nepřísluší.

 

​Čl. 33

Účast na zasedání


(1)    Zasedání orgánu je neveřejné. Členové orgánu jsou povinni účastnit se zasedání osobně; porušením této povinnosti není, brání-li členovi v účasti vážné důvody. Před zahájením zasedání potvrdí členové svou účast vlastnoručním podpisem do listiny účastníků.
(2)    Zastoupení je vyloučeno, není-li ve stanovách určeno jinak. Za kolektivního člena mohou být zasedání přítomny nejvýše dvě osoby a zastupuje jej jeho statutární orgán nebo k tomu písemně zmocněný zástupce.
(3)    Vyžaduje-li to projednávaná věc, může předseda přizvat na zasedání i další osoby. Členové kontrolní komise a ředitel kanceláře mají právo účastnit zasedání všech orgánů a promluvit na nich.

 

​​​Čl. 34

Průběh zasedání


(1)    Předsedající na úvod jednání oznámí, zda zasedání bylo řádně svoláno, ověří usnášeníschopnost orgánu, určí zapisovatele a předloží ke schválení, změnám či doplnění program zasedání. Zasedání probíhá dle schváleného programu, jinak dle programu, který byl uveden ve vyrozumění o zasedání.
(2)    Jednotlivé body programu postupně uvede předsedající nebo jím pověřená osoba jako zpravodaj. Poté je k uvedenému bodu zahájena rozprava, do níž se předem nebo do jejího skončení může přihlásit kterýkoliv účastník.
(3)    Hovoří-li účastník déle než 10 minut, je předsedající oprávněn jej vyzvat, aby svůj projev dokončil nejpozději do 5 minut, a neučiní-li tak, slovo mu odejmout. Orgán se může usnést na omezení délky projevu účastníků, ne však na méně než 5 minut u zpravodaje a 3 minuty u ostatních účastníků.​

 

​Čl. 35

Přerušení a ukončení zasedání


(1)    Orgán může rozhodnout, že své zasedání přeruší; nesejde-li se poté usnášeníschopný, hledí se na zasedání jako na skončené.
(2)    Předseda přečte na závěr zasedání znění přijatých rozhodnutí a jiné podstatné body zápisu; námitky proti jejich znění se poznamenají do zápisu. Poznamenáním poslední námitky zasedání končí.

 

​​Čl. 36

Jednání bez zasedání


Je-li věc projednávána bez zasedání, odešle předseda orgánu prostřednictvím kanceláře členům orgánu potřebné podklady k takto projednávané věci a zjišťovací otázky, na něž je třeba k vyřízení věci odpovědět. Členové ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 1 týdne, na položené otázky prostřednictvím kanceláře odpoví ano či ne a mohou se k projednávané věci vyjádřit.​

Čl. 37

Usnášeníschopnost


Orgán je usnášeníschopný, je-li na zasedání účastna nebo vyjádří-li se při jednání bez zasedání většina všech členů orgánu.

 

​Čl. 38

Přijímání rozhodnutí


(1)    Návrh znění rozhodnutí přednáší předsedající. O návrzích znění rozhodnutí se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, nerozhodne-li orgán jinak. O pozměňovacím návrhu se hlasuje před návrhem pozměňovaným. Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje. Od tohoto ustanovení se orgán APUA může rozhodnutím odchýlit.
(2)    K přijetí rozhodnutí orgánu je třeba souhlasu většiny účastných členů a při jednání bez zasedání většiny všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Čl. 39

Podjatost


(1)    Je-li se zřetelem na poměr některého člena orgánu k projednávané věci nebo osobám, jichž se věc týká, důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, je člen orgánu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ostatním členům orgánu nebo předsedovi.
(2)    Orgán po oznámení rozhodne, zda je u člena důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Může o tom po možnosti k vyjádření člena rozhodnout i bez oznámení, dozví-li se jinak o okolnostech svědčících, že by tomu tak mohlo být.
(3)    Člen, u nějž byl shledán důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti ve vztahu k projednávané věci, o dané věci nehlasuje a nezapočítává se do kvora.

Čl. 40

Zápis o jednání


(1)    O každém jednání orgánu je pořízen zápis, který předseda odešle členům orgánu nejpozději do 1 týdne od ukončení zasedání, nebo při jednání bez zasedání prostřednictvím kanceláře od posledního dne lhůty pro odpověď.
(2)    V zápisu o zasedání se vždy uvede, kdo a jak zasedání svolal, kdy a kde k zasedání došlo, kdo byl jednání orgánu přítomen a kdo mu předsedal, jaký byl schválený program zasedání, výsledek jednotlivých hlasování, přesné znění přijatých rozhodnutí orgánu a datum jeho sepsání. V zápisu o jednání bez zasedání se uvedou položené otázky, hlasy jednotlivých členů, výsledek jednotlivých hlasování a datum jeho sepsání.
(3)    Člen, který s přijatým rozhodnutím nesouhlasil, má právo, aby v zápisu byl uveden jeho odlišný názor.

 

​Čl. 41

Připomínky k zápisu


(1)    Členové orgánu a při jednání bez zasedání také osoba z kanceláře, která zajišťovala komunikaci se členy orgánu, mají právo předložit k zápisu připomínky do 1 týdne od jeho odeslání. Předseda připomínkám k zápisu vyhoví, jsou-li důvodné, jinak je odmítne. Vznesené připomínky a způsob jejich vyřízení uvede předseda jako přílohu zápisu.
(2)    Konečné znění zápisu odešle předseda do 3 týdnů od odeslání zápisu členům orgánu v elektronické podobě a kanceláři v elektronické i písemné formě. Zápis o zasedání podepíše také zapisovatel, zápis jednání bez zasedání podepíše také osoba z kanceláře, která zajišťovala komunikaci se členy orgánu.
(3)    Kancelář zápis v obou podobách archivuje, listinou podobu zpřístupní členům v prostorách kanceláře a elektronickou podobu zpřístupní k nahlížení členům na webových stránkách APUA.

 

​HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VALNÉ HROMADĚ

Čl. 42

Přijímaní rozhodnutí valnou hromadou


(1)    Usnášeníschopnost valné hromady se posuzuje v každé komoře samostatně a každá z komor hlasuje o návrzích odděleně; jako první hlasuje komora individuálních členů.
(2)    K přijetí rozhodnutí valné hromady:
a)        o změně hlavní činnosti APUA,
b)        o změně stanov, nebo
c)         o zrušení nebo přeměně APUA.
je třeba souhlasu většiny všech členů komory kolektivních členů a není možné jej přijmout na náhradním zasedání.
(3)    Byl-li návrh přijat v komoře kolektivních členů, avšak nikoliv v komoře členů individuálních, může jej komora kolektivních členů postoupit předsednictvu, které může většinou všech svých členů nahradit přijetí komorou individuálních členů; to neplatí pro rozhodování o změnách či doplnění programu zasedání.
(4)    Úprava podjatosti člena orgánu se pro jednání valné hromady nepoužije.​

 

​Čl. 43

Náhradní zasedání valné hromady


(1)    Nesejde-li se anebo přestane-li v průběhu zasedání alespoň jedna komora být usnášeníschopná a bylo-li to uvedeno ve vyrozumění o zasedání, koná se náhradní zasedání po uplynutí 15 minut od okamžiku, kdy to předsedající zjistí.
(2)    Na náhradním zasedání je každá komora usnášeníschopná, je-li účastna alespoň třetina všech jejích členů. Není-li na náhradním zasedání usnášeníschopná komora individuálních členů, považuje se návrh touto komorou za přijatý.
(3)    Na náhradním zasedání lze rozhodovat jen o bodech uvedených ve vyrozumění o zasedání.


  Zpět na Stanovy Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena