Wikiverzita
 

ČÁST : 2. ČLENSTVÍ (9)

​Čl. 6

​Druhy členství

(1)    Členství fyzické osoby je individuální, a to:
a)        řádné, působí-li v administrativě vysoké školy,
b)        emeritní, působila-li v minulosti alespoň 6 let v administrativě vysoké školy, nebo
c)        čestné, má-li mimořádné zásluhy o akademické prostředí.
(2)    Členství právnické osoby je kolektivní, a to jen řádné. Členem APUA se může stát jen právnická osoba, která je vysokou školou.

 

​Čl. 7

​Vznik členství


(1)    Řádné a emeritní členství vznikne, podá-li uchazeč řádně vyplněnou písemnou přihlášku, zaplatí určený členský příspěvek a členství schválí předsednictvo APUA; není-li pro daný rok členský příspěvek určen, k této podmínce se nepřihlíží.
(2)    Čestné členství vzniká, schválí-li předsednictvo návrh kteréhokoliv člena, aby se určitá osoba stala čestným členem; přílohou návrhu musí být písemný souhlas navrženého.

 

Čl. ​8

 Seznam členů 


(1)    Kancelář vede seznam členů v elektronické formě tak, aby bylo možné vždy zjistit v seznamu zapsané údaje k jednotlivým dnům. Do seznamu se zapíše jméno, plná adresa bydliště nebo sídla, telefonní číslo, adresa schránky elektronické pošty, den vzniku členství, identifikační číslo osoby, má-li jej přiděleno, datum narozeni u individuálního člena a den zániku členství, zaniklo-li.
(2)    Kancelář provádí v seznamu zápisy, opravy a výmazy zapisovaných skutečností neprodleně po té, kdy jsou jí oznámeny; u každého zápisu a výmazu se uvede, kdy a kdo jej provedl.​​

 

Čl. 9

Zpřístupnění a uveřejnění seznamu členů


(1)    Seznam členů bude zpřístupněn členům v kanceláři APUA.
(2)    Seznam jmen kolektivních členů uveřejní kancelář s jejich souhlasem na webových stránkách APUA s upozorněním, že jde o neúplný seznam členů APUA.

 

​Čl. 10

Práva a povinnosti člena


(1)    Člen má právo zejména: 
a)        podílet se na činnosti APUA,
b)        účastnit se zasedání valné hromady,
c)        volit a být volen do orgánů APUA,
d)        obracet se na orgány a kancelář APUA ve věcech týkajících se APUA a její činnosti se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o průběhu jejich vyřizování a jejich vyřízení,
e)        být průběžně informován o činnosti APUA prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek APUA,
f)         využívat služby poskytované APUA za podmínek určených pro jejich poskytování,
g)        nebýt bezdůvodně zvýhodňován ani znevýhodňován,
h)        aby byla šetřena jeho členská práva i oprávněné zájmy.
(2)    Člen má povinnost zejména:
a)        chovat se vůči APUA čestně a zachovávat její vnitřní řád, zejména dodržovat stanovy a další předpisy APUA a řídit se rozhodnutími jejích orgánů,
b)        platit řádně a včas členské příspěvky,
c)         aktivně se podílet na plnění cílů APUA,
d)        nepoškozovat pověst APUA a nejednat v rozporu s jejími cíli a zájmy,
e)        nezneužívat svého hlasovacího práva k újmě celku.
(3)    Čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky a jsou oprávněni účastnit se všech akcí APUA bez hrazení případných účastnických poplatků. Valná hromada je oprávněna z ekonomických nebo jiných vážných důvodů rozhodnout o omezení práv či rozšíření povinností čestných členů až do rozsahu práv a povinností členů řádných.

Čl. 11

Členský příspěvek ve zvláštních případech


(1)    Kolektivní člen může požádat, aby se jeho členství vztahovalo pouze na administrativní zaměstnance působící na jedné či více jeho součástech; v takovém případě se pro účely určení výše členského příspěvku vychází ze součtu počtu studentů zapsaných ke studiu uskutečňovaném na daných součástech a počtu studentů, kteří jsou zapsáni ke studiu uskutečňovanému přímo kolektivním členem.
(2)    Roční příspěvek pro řádné a emeritní členy, kteří podají žádost o členství po 1. červenci běžného roku, se snižuje na polovinu.
(3)    Členský příspěvek ani jeho část se nevrací, zanikne-li členství v průběhu období, za nějž byl zaplacen.

 

Č​l. 12

Zánik členství


(1)    Členství zaniká zejména:
a)        vystoupením, doručí-li člen APUA písemné oznámení, že nechce dále být členem APUA,
b)        dohodou člena a APUA,
c)         vyloučením,
d)        pozbytím předpokladů k danému druhu členství,
e)        zánikem APUA, nebo
f)         úmrtím individuálního člena nebo zánikem kolektivního člena, byť by člen měl právního nástupce.
(2)    Ustanovení § 238 občanského zákoníku se nepoužije. Vystoupením člena, který je současně členem orgánu APUA, zanikne členství v APUA současně se zánikem členství v orgánu.
(3)    Přestane-li člen splňovat předpoklady řádného členství a současně splňuje podmínky členství emeritního, stane se bez dalšího emeritním členem.​

 

Čl. 13

Důvody pro vyloučení člena


Člena může předsednictvo i bez návrhu vyloučit, jestliže:
a)        závažně nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z členství,
b)        uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje v přihlášce,
c)         byl pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu, nebo
d)        je déle než 2 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku.

 

​Čl. 14

Rozhodování o vyloučení


(1)    Členovi, o jehož vyloučení se rozhoduje, se poskytne příležitost seznámit se s důvody či návrhem na vyloučení, žádat jejich vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu. APUA doručí členovi písemné vyhotovení rozhodnutí o vyloučení s uvedením důvodů.
(2)    Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise; návrh má odkladný účinek. Rozhodnutí kontrolní komise je konečné. Není-li do 2 měsíců od doručení návrhu na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení doručeno členovi konečné rozhodnutí, platí, že návrh byl zamítnut.
(3)    Spolek i člen nesou své náklady s vyloučením spojené.​


  Zpět na Stanovy Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena