Wikiverzita
 

ČÁST : 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (5)

Čl. 1

Název a sídlo


(1)    Název spolku zní „Asociace pracovníků univerzit, z.s.“, zkráceně a dále jen „APUA“. Překlad názvu APUA do anglického jazyka zní „Universityʹs Staff Association of the Czech Republic, r. a.“, “, zkráceně UsSA CZ.
(2)    Sídlo APUA je v Brně.
    

Čl.​ 2

Založení a postavení  


(1)    APUA je právnická osoba, která vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a to registrací provedenou Ministerstvem vnitra pod čj. VS/1-1/62457/05-R dne 30. 11. 2005. Od 1. 1. 2014 se APUA v souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje za spolek.
(2)    APUA je profesní, veřejně prospěšné, nezávislé a nepolitické sdružení fyzických osob působících v administrativě vysokých škol České republiky a vysokých škol podle práva České republiky[1] (dále jen „vysoká škola“) vedených společným zájmem o dosažení jejího účelu.
    

​Čl. 3

Účel a hlavní činnost


(1)    Účelem APUA a její hlavní činnosti je vytvoření efektivní platformy pro spolupráci a vzájemnou pomoc členů APUA, pro výměnu teoretických a praktických zkušeností, získávání nových poznatků a zvyšování jejich odborné úrovně, a touto veřejně prospěšnou činností přispívat k dosahování obecného blaha zvyšováním kvality vysokých škol, jejich zaměstnanců a jimi poskytovaných služeb.
(2)    Hlavní činnost APUA není podnikáním ani jinou výdělečnou činností s ním srovnatelnou.
    

​Čl. 4

Způsoby dosahování účelu


Svého účelu APUA dosahuje zejména prostřednictvím:
a)        poskytování aktuálních informací v oblasti legislativy a metodiky týkající se vysokého školství,
b)        spolupráce s reprezentacemi vysokých škol, orgány veřejné moci, profesními organizacemi a dalšími subjekty,
c)         připomínkování a spolupodílení se na tvorbě právních norem týkajících se vysokých škol,
d)        navazování mezinárodních kontaktů s osobami či společenstvími obdobného zaměření,
e)        zapojení administrativních zaměstnanců vysokých škol do procesu zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol v souladu s reformou vysokého školství a v návaznosti na Boloňskou deklaraci a Dlouhodobý záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

f)         pořádání konzultací, seminářů, školení, sympozií, konferencí a dalších akcí,
g)        zpracováním vyjádření a odborných stanovisek pro potřeby svých členů.​
  

​Čl. 5

Vedlejší činnost


Vedle hlavní činnosti může APUA vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak jen je-li její účel výlučně v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití jejího majetku.​


  Zpět na Stanovy Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena